Regulamin Nagrody Bursztynowego Mieczyka

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Nagroda Bursztynowego Mieczyka, zwanego dalej Konkursem.
 2. Regulamin określa również warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs zorganizowany jest w ramach realizacji partnerskiej współpracy podmiotów publicznych i społecznych.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II. Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • Poszerzenie aktywności społeczności lokalnej.
 • Wzmocnienie prestiżu sektora obywatelskiego.
 • Wzmocnienie partycypacji.
 • Wzmocnienie etosu pracy wolontarystycznej.
 • Podniesienie poziomu edukacji społecznej.
 • Integracja sektora pozarządowego.
 • Integracja międzysektorowa.
 • Każdej edycji Konkursu towarzyszy temat przewodni.

III. Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
 2. Siedziba Organizatora znajduje się przy Al. Grunwaldzkiej 5, 80-236 Gdańsk.
 3. Obowiązki organizatora:
  • organizator odpowiada za poprawne przeprowadzenie Konkursu;
  • organizator prowadzi biuro Kapituły Konkursu;
  • organizator powołuje Koordynatora, który odpowiada za koordynację działań związanych z organizacją Konkursu;
  • organizator powołuje Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka, zwaną dalej Kapitułą, która ocenia i rekomenduje podmioty do otrzymania nagród, a także wybiera laureatów Konkursu.
 4. W organizację Konkursu zaangażowani są również Patroni i Partnerzy.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do udziału w Konkursie, mogą zgłosić się następujące podmioty, których siedziby lub siedziby oddziałów znajdują się na terenie województwa pomorskiego:
  • stowarzyszenia;
  • fundacje;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
 2. Laureaci nagrodzeni w poprzednich edycjach konkursu mogą ponownie wziąć udział w Konkursie po upływie dwóch lat od poprzedniej wygranej.

V. Kategorie Konkursu

Zgłoszenia można składać w kategoriach odnoszących się do sfer:

 • POMOC SPOŁECZNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
 • KULTURA
 • EDUKACJA
 • SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 • DEBIUT ROKU – do ubiegania się o nagrodę w kategorii „Debiut” uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia tegorocznego konkursu (czyli 4.10.2021). 

VI. Nagrody w Konkursie

 1. Ustala się nagrody finansowe lub rzeczowe w kategoriach:
  POMOC SPOŁECZNA
  OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
  KULTURA
  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 2. Ponadto przyznawana jest nagroda honorowa w kategorii:
  DEBIUT ROKU
 3. Organizator Konkursu wraz z Partnerami Konkursu ustalają rodzaje nagród przyznawanych w poszczególnych kategoriach Konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w poszczególnych kategoriach.
 5. W przypadku nieprzyznania nagrody Kapituła Konkursu może zaproponować zwiększenie wartości innych nagród.

VII. Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w formie wypełnionego wniosku nominacyjnego , umieszczonego na stronie internetowej Nagrody Bursztynowego Mieczyka w zakładce „Zgłoszenia/Jak zgłosić NGO do konkursu”. Wniosek musi zostać wypełniony elektronicznie, w edytowalnej wersji pliku. Formularze wypisane odręcznie nie będą akceptowane. 
 2. Informacje o wymaganych załącznikach (obowiązkowych i fakultatywnych) umieszczone są we wniosku nominacyjnym.
 3. Wypełnione wnioski nominacyjne wraz załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres @ bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl. Wyłącznie nieobowiązkowe załączniki do wniosku (np. fotografie, publikacje, broszury) można przekazać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby organizatora: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk. 
 4. Przy kwalifikacji wiążąca jest data wpływu wniosku.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 5 listopada 2021 roku o godzinie 18:00 (liczy się data otrzymania wniosku na adres bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl).

VIII. Zasady przyznawania nagród

 1. Zgłoszenia pod względem formalnym ocenia organizator Konkursu.
 2. Organizator po przeprowadzeniu oceny formalnej przekazuje zgłoszenia Kapitule, która ocenia zgłoszenie pod względem merytorycznym.
 3. Lista nagrodzonych organizacji zostanie podana do informacji publicznej podczas Gali Konkursu Bursztynowego Mieczyka.
 4. Ze spotkań Kapituły Konkursu sporządza się protokół.
 5. Cała dokumentacja z przebiegu Konkursu dostępna będzie do wglądu w siedzibie organizatora Konkursu.

IX. Kapituła Konkursu

 1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursu w celu zapewnienia rzetelnych, trafnych, profesjonalnych i bezstronnych ocen nadesłanych zgłoszeń.
 2. Pracom Kapituły Konkursu przewodniczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego.
 3. W skład Kapituły wchodzą: 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych, laureaci NBM w roku poprzednim, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciel Fundacji RC.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje Kapituła Nagrody.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są przez Organizatora po ustaleniach z Partnerami.