Regulamin Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu o Nagrody Bursztynowego Mieczyka, zwanego dalej Konkursem. 
 2. Regulamin określa również warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs zorganizowany jest w ramach realizacji partnerskiej współpracy podmiotów publicznych i społecznych.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II. Cele Konkursu

 

 1. Celami Konkursu są:
 • poszerzenie aktywności społeczności lokalnej,
 • wzmocnienie prestiżu sektora obywatelskiego,
 • wzmocnienie partycypacji,
 • wzmocnienie etosu pracy wolontarystycznej,
 • podniesienie poziomu edukacji społecznej,
 • integracja sektora pozarządowego,
 • integracja międzysektorowa.

III. Organizatorzy Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
 2. Siedziba Organizatora znajduje się przy al. Grunwaldzkiej 5, 80-236 Gdańsk.
 3. Obowiązki organizatora:
 • odpowiada za poprawne przeprowadzenie Konkursu;
 • prowadzi biuro Kapituły Nagrody;
 • powołuje Koordynatora, który odpowiada za koordynację działań związanych z organizacją Konkursu;
 • powołuje Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka, zwaną dalej Kapitułą, która ocenia i rekomenduje podmioty do otrzymania nagród, a także wybiera laureatów Konkursu.

      4. W organizację Konkursu zaangażowani są również Patroni i Partnerzy.

 

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Do udziału w Konkursie mogą zgłosić się następujące podmioty zarejestrowane na terenie województwa pomorskiego:
  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (m.in. stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, fundacje, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną), niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305z późn. zm.);
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • ochotnicze straże pożarne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • o nagrodę nie mogą ubiegać się spółdzielnie socjalne.
 2. Organizacje, które otrzymały Nagrodę w poprzednich edycjach Konkursu mogą ponownie wziąć udział w Konkursie, z wyjątkiem organizacji, które otrzymały Nagrodę Główną w jednej z ostatnich dwóch edycji Konkursu.

V. Kategorie Konkursu

 

 1. Zgłoszenia można składać w jednym z następujących obszarów:
 • pomoc społeczna i usługi socjalne
 • ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
 • kultura i sztuka
 • edukacja
 • społeczeństwo obywatelskie i rozwój lokalny
 • współpraca międzynarodowa
 • debiut roku – do ubiegania się o nagrodę w kategorii „Debiut” uprawnione są organizacje, które zostały zarejestrowane maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia tegorocznego konkursu (czyli przed 06.09.2023 r.). 

      2. Powyższy podział ma dla prac Kapituły Nagrody charakter głównie organizacyjny. 

      3. Nagrody Specjalne mogą być przyznawane w konkretnych, powyższych kategoriach, ale mogą być także przydzielone w innych, według decyzji Kapituły.

VI. Nagrody w Konkursie

 

 1. Organizator Konkursu wraz z Partnerami Konkursu ustalają rodzaje nagród przyznawanych w poszczególnych kategoriach Konkursu.
 2. Ustala się następujące Nagrody Główne o charakterze finansowym:
 • 2 Nagrody Główne w kategorii pomoc społeczna
 • 1 Nagroda Główna w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
 • kategorię czwartej z kolei Nagrody Głównej rokrocznie wybiera Kapituła Nagrody spośród następujących kategorii: pomoc społeczna, kultura, edukacja

       3. Ustala się Nagrody Specjalne o charakterze finansowym lub rzeczowym – są to nagrody przyznawane przez następujących Partnerów Konkursu:

 • Nagroda Marszałka Senatu RP 
 • Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich (spośród organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskie)
 • Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (spośród organizacji działających w obszarze kultury)
 • Nagroda Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Nagroda Stowarzyszenia “Pomorskie w Unii Europejskiej” (spośród organizacji działających na rzecz współpracy międzynarodowej) 

4. Ponadto przyznawana jest nagroda honorowa w kategorii: DEBIUT ROKU. Do ubiegania się o nagrodę w kategorii „Debiut” uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia tegorocznego konkursu (czyli przed 06.09.2023). 

5. Organizator zastrzega, że w Konkursie mogą zostać wręczone również inne Nagrody niewymienione w punkcie 2., 3. ani 4.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody lub nagród w poszczególnych kategoriach.

7. W przypadku nieprzyznania nagrody Kapituła Nagrody może zaproponować zwiększenie wartości innych nagród.

VII. Zgłoszenia do Konkursu

 

 1. Do konkursu dana organizacja zgłasza się samodzielnie i we własnym imieniu.
 2. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w formie elektronicznego wniosku nominacyjnego (wypełnianego online), umieszczonego na stronie internetowej Nagrody Bursztynowego Mieczyka w zakładce „Zgłoszenia/Jak zgłosić NGO do konkursu”. Wniosek musi zostać wypełniony elektronicznie. Nieodłącznym elementem zgłoszenia do Konkursu jest przysłanie dwóch wymaganych załączników do wniosku, to jest statutu organizacji oraz loga organizacji za pomocą wiadomości e-mail na adres bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl.
 3. Szczegółowe informacje o wymaganych załącznikach (obowiązkowych i fakultatywnych) umieszczone są we wniosku nominacyjnym oraz na stronie internetowej Nagrody Bursztynowego Mieczyka w zakładce „Zgłoszenia/Jak zgłosić NGO do konkursu”.
 4. Termin zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 9 października 2023 roku o godzinie 16:00 (liczy się data wpłynięcia wniosku).
 5. Przy kwalifikacji wiążąca jest data złożenia elektronicznego wniosku.
 6. Wymagane załączniki należy przysłać w ciągu 24 godzin od złożenia elektronicznego wniosku.

VIII. Zasady przyznawania nagród

 

 1. Pod względem formalnym zgłoszenia ocenia Organizator Konkursu.
 2. Po przeprowadzeniu oceny formalnej Organizator przekazuje zgłoszenia Kapitule, która ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym.
 3. Przy ocenie wniosków nominacyjnych Kapituła bierze pod uwagę szczególnie informacje na temat ostatnich 12 miesięcy działalności nominowanej organizacji.
 4. Lista nagrodzonych organizacji zostanie podana do informacji publicznej podczas Gali Konkursu Bursztynowego Mieczyka, która odbędzie się dnia 30 listopada 2023 roku, a następnie ogłoszona na stronie internetowej Nagrody Bursztynowego Mieczyka.
 5. Z posiedzenia Kapituły Nagrody sporządza się protokół.
 6. Cała dokumentacja z przebiegu Konkursu dostępna będzie do wglądu w siedzibie organizatora Konkursu.

IX. Kapituła Nagrody

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Nagrody w celu zapewnienia rzetelnych, trafnych, profesjonalnych i bezstronnych ocen nadesłanych zgłoszeń.
 2. Kapituła Nagrody ostatecznego wyboru laureatów Nagród przyznaje na drodze głosowania.
 3. Pracom Kapituły Nagrody przewodniczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego.
 4. W skład Kapituły wchodzą: 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych z grona laureatów NBM w roku poprzednim, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciel Fundacji RC, a także przedstawiciele innych Partnerów NBM w danym roku.

X. Postanowienia końcowe

 

 1. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje Kapituła Nagrody.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są przez Organizatora po ustaleniach z Partnerami.