Kto może wziąć udział w konkursie?

  1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (m.in. stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, fundacje, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną), niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305z późn. zm.);
  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. Koła gospodyń wiejskich;
  4. Ochotnicze straże pożarne;
  5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  6. O nagrodę nie mogą ubiegać się spółdzielnie socjalne.

Czy laureaci Nagrody z poprzednich lat mogą się ponownie zgłosić?

Tak, poza tymi organizacjami, które otrzymały jedną z Nagród Głównych w jednej z ostatnich dwóch edycji Konkursu.

Jakie są nagrody w Konkursie o Nagrody Bursztynowego Mieczyka 2023?

W Konkursie przyznawane są 4 Nagrody Główne, minimum 5 Nagród Specjalnych oraz Nagroda „Debiut”.

1. Nagrody Główne o charakterze finansowym (każda o wartości minimum 5000 zł):

 • 2 Nagrody Główne w kategorii pomoc społeczna
 • 1 Nagroda Główna w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
 • kategorię czwartej z kolei Nagrody Głównej rokrocznie wybiera Kapituła Nagrody spośród następujących kategorii: pomoc społeczna, kultura, edukacja

2. Nagrody Specjalne o charakterze finansowym lub rzeczowym – są to nagrody przyznawane przez następujących Partnerów Konkursu:

 • Nagroda Marszałka Senatu RP 
 • Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich (spośród organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskie)
 • Nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (spośród organizacji działających w obszarze kultury)
 • Nagroda Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Nagroda Stowarzyszenia “Pomorskie w Unii Europejskiej” (spośród organizacji działających na rzecz współpracy międzynarodowej) 

3. Nagroda honorowa w kategorii: DEBIUT. Do ubiegania się o nagrodę w kategorii „Debiut” uprawnione są organizacje, które zostały zarejestrowane maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia tegorocznego konkursu (czyli 06.09.2023). 

W Konkursie mogą zostać wręczone również inne Nagrody niewymienione w punkcie 1., 2. ani 3. Kapituła Nagrody zastrzega sobie także prawo do niewyłonienia zwycięzcy w danej kategorii.