Regulamin Nagrody

Regulamin Nagrody Bursztynowego Mieczyka

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Nagroda Bursztynowego Mieczyka, zwanego dalej Konkursem.
 2. Regulamin określa również warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Konkurs zorganizowany jest w ramach realizacji partnerskiej współpracy podmiotów publicznych i społecznych.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

II. Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • Poszerzenie aktywności społeczności lokalnej.
 • Wzmocnienie prestiżu sektora obywatelskiego.
 • Wzmocnienie partycypacji.
 • Wzmocnienie etosu pracy wolontarystycznej.
 • Podniesienie poziomu edukacji społecznej.
 • Integracja sektora pozarządowego.
 • Integracja międzysektorowa.
 • Każdej edycji Konkursu towarzyszy temat przewodni.

III. Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
 2. Siedziba Organizatora znajduje się przy Al. Grunwaldzkiej 5, 80-236 Gdańsk.
 3. Obowiązki organizatora:
  • organizator odpowiada za poprawne przeprowadzenie Konkursu;
  • organizator prowadzi biuro Kapituły Konkursu;
  • organizator powołuje Koordynatora, który odpowiada za koordynację działań związanych z organizacją Konkursu;
  • organizator powołuje Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka, zwaną dalej Kapitułą, która ocenia i rekomenduje podmioty do otrzymania nagród, a także wybiera laureatów Konkursu.
 4. W organizację Konkursu zaangażowani są również Patroni i Partnerzy.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do udziału w Konkursie, mogą zgłosić się następujące podmioty, których siedziby lub siedziby oddziałów znajdują się na terenie województwa pomorskiego:
  • stowarzyszenia;
  • fundacje;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
 2. Laureaci nagrodzeni w poprzednich edycjach konkursu mogą ponownie wziąć udział w Konkursie po upływie dwóch lat od poprzedniej wygranej.

V. Kategorie Konkursu

Zgłoszenia można składać w kategoriach odnoszących się do sfer:

 • POMOC SPOŁECZNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:
a/ KULTURA
b/ SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
c/ WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
d/ DEBIUT ROKU.
e/ NAGRODA OBYWATELSKA.

VI. Nagrody w Konkursie

 1. Ustala się nagrody finansowe w kategoriach:
  POMOC SPOŁECZNA
  OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
 2. Ustala się nagrody dodatkowe, które Kapituła Konkursu może przyznać oddzielnie w kategoriach:
  KULTURA
  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
  DEBIUT ROKU
  NAGRODA OBYWATELSKA.
 3. Organizator Konkursu wraz z Partnerami Konkursu ustalają rodzaje nagród przyznawanych w poszczególnych kategoriach Konkursu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w poszczególnych kategoriach.
 5. W przypadku nieprzyznania nagrody Kapituła Konkursu może zaproponować zwiększenie wartości innych nagród.

VII. Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w formie wypełnionego wniosku nominacyjnego, umieszczonego na stronach internetowych partnerów Konkursu.
 2. Informacje o wymaganych załącznikach umieszczone są we wniosku nominacyjnym.
 3. Formularze uczestnictwa w Konkursie można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres siedziby organizatora:
  Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Grunwaldzkiej 5, 80-236 Gdańsk.
 4. Przy kwalifikacji wiążąca jest data wpływu wniosku.
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 listopada 2017r. do 16:00 (liczy się data wpływu do Fundacji RC).

VIII. Zasady przyznawania nagród

 1. Zgłoszenia pod względem formalnym ocenia organizator Konkursu.
 2. Organizator po przeprowadzeniu oceny formalnej przekazuje zgłoszenia Kapitule, która ocenia zgłoszenie pod względem merytorycznym.
 3. Lista nagrodzonych organizacji zostanie podana do informacji publicznej podczas Gali Konkursu Bursztynowego Mieczyka.
 4. Ze spotkań Kapituły Konkursu sporządza się protokoły.
 5. Cała dokumentacja z przebiegu Konkursu dostępna będzie do wglądu w siedzibie organizatora Konkursu.
 6. Do Nagrody Obywatelskiej stosuje się odrębne zasady.

IX. Nagroda Obywatelska

 1. Powołuje się odrębną Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli partnerów, do przeprowadzenia procedury i wyłonienia zwycięzcy Nagrody Obywatelskiej.
 2. Kandydatów do Nagrody Obywatelskiej zgłaszają obywatele po ogłoszeniu konkursu wymienionej kategorii.
 3. Spośród zgłoszonych podmiotów Komisja Konkursowa Nagrody Obywatelskiej wybiera (po zweryfikowaniu legalności działalności) 12 zgłoszeń, które uzyskały największą liczbę nominacji.
 4. Przy równej liczbie głosów decyduje posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, w przypadku nierozstrzygnięcia – losowanie.
 5. Po wyłonieniu 12 nominowanych podmiotów poddaje się ich kandydatury pod publiczne głosowanie.
 6. Głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi określonych w ogłoszeniu konkursowym.
 7. Wyniki głosowania Komisja Konkursowa przedkłada Kapitule.
 8. Podanie wyniku głosowania oraz wręczenie Nagrody Obywatelskiej następuje na Gali Konkursu Bursztynowego Mieczyka.

X. Kapituła Konkursu

 1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursu w celu zapewnienia rzetelnych, trafnych, profesjonalnych i bezstronnych ocen nadesłanych zgłoszeń.
 2. Pracom Kapituły Konkursu przewodniczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego.
 3. W skład Kapituły wchodzą: 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego, 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego, 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych, laureaci NBM w roku poprzednim, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciel Fundacji RC.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje Kapituła Nagrody.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są przez Organizatora po ustaleniach z Partnerami.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress